• Diervriendelijk
  • Innovatief
  • GRATIS verzending vanaf 15 euro

Over ons

Earthlab is onderdeel van De Wellness Gids.

De Wellness Gids is een coöperatieve vereniging u.a. Een Social Enterprise waarbij People (sociaal), Planet (ecologisch) en Profit (economisch) de verbindende woorden zijn.

Doel van de coöperatie is het combineren van expertise van een aantal natuurlijke personen om zich te bewegen op het gebied van “Welzijn”.

Gemeenschappelijke noemer is het verrichten van activiteiten die - indien mogelijk - proactief  bijdragen tot de fysieke en/of mentale gezondheid van de leden en de afnemers van de coöperatie.  De activiteiten kunnen liggen op het gebied van preventieve gezondheidszorg, schoonheidsproducten maar zeker ook adviezen op tal van terreinen waarbij het uitgangspunt is dat de mensen zoveel en zolang mogelijk  zelfredzaam blijven. Uit psycho sociaal onderzoek blijkt overigens dat het “stuur in eigen handen kunnen houden” in sterke mate bijdraagt tot het psycho sociaal welbevinden.

Directe aanleiding is de constatering dat de diverse overheden zich op een veelvoud van terreinen terugtrekken van voorheen wèl verrichte zorg. De verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn wordt meer en meer neergelegd bij de direct betrokkenen en zijn/haar sociale omgeving (mantelzorg). Dit maakt het noodzakelijk dat de mensen meer zelf de verantwoording nemen voor hun lot en zich daarop langdurig gaan voorbereiden. In de “Troonrede 2013” werd in dit verband de term “participatiesamenleving” geïntroduceerd. Het is van groot belang dat m.n. ouderen zich terdege gaan voorbereiden op de terugtrekkende overheid. Ook wordt het voor ouderen steeds moeilijker de weg te vinden in een steeds complexer geheel van wetgeving, afspraken en regels waardoor zij ook deels bestaande voor hun gunstige regelingen niet onderkennen.

Coöperaties die voortvloeien uit een maatschappelijke beweging of project, zijn te herkennen aan een aantal gemeenschappelijke waarden. Deze zijn geformuleerd als de 7 ICA-principes (International Co-operative Alliance). Ze vormen de leidraad voor het oprichten van een burgercoöperatie:

1. Open en vrijwillig lidmaatschap: Coöperaties zijn gebaseerd op vrijwilligheid. Ze staan open voor iedereen die gebruik kan maken van hun diensten en die verantwoordelijkheid als lid wil opnemen – zonder enige discriminatie op basis van gender, sociale afkomst, ras, politieke voorkeur of religie.

2. Democratische controle door de leden: Coöperaties zijn democratische organisaties die door hun leden worden gecontroleerd. De leden participeren actief in het uitstippelen van het beleid en in het nemen van beslissingen. Wie een verkozen mandaat krijgt, verantwoordt zich tegenover de leden. In coöperaties van het eerste niveau is er een gelijk stemrecht, volgens het principe: één lid, één stem. Ook coöperaties van andere niveaus zijn democratisch georganiseerd.

3. Economische participatie van de leden: Leden dragen op een billijke manier bij tot het kapitaal van hun coöperatie en ze hebben er democratische controle over. Gewoonlijk is ten minste een deel van het kapitaal de gemeenschappelijke eigendom van de coöperatie. Als de leden een compensatie ontvangen voor het kapitaal dat ze als lid inbrengen, dan is dit een bescheiden compensatie. De meerwaarde wordt toegewezen aan alle of een deel van de volgende doelen: de ontwikkeling van de coöperatie, bv. door de opbouw van reserves waarvan ten minste een deel ondeelbaar is; restorno’s aan leden in verhouding tot hun transacties met hun coöperatie; het ondersteunen van andere activiteiten, goedgekeurd door de leden.

4. Autonomie en onafhankelijkheid: Coöperaties zijn autonome, zelfredzame organisaties onder toezicht van de leden. Als ze overeenkomsten aangaan met andere organisaties en/of met overheden, of als ze extern kapitaal aantrekken, doen ze dat op zo’n manier dat de democratische controle van de leden en de autonomie van de coöperatie gewaarborgd is.

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking: Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor leden, bestuurders, directie en werknemers, zodat zij werkelijk kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van hun coöperatie. Zij informeren het grote publiek – vooral jonge mensen en opiniemakers – over de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen.

6. Samenwerking tussen coöperaties: Door samen te werken in lokale, regionale, nationale en internationale structuren, versterken coöperaties de coöperatieve beweging en bieden ze doeltreffende dienstverlening aan hun leden.

7. Engagement voor de gemeenschap: Coöperaties dragen bij tot de duurzame ontwikkeling van de samenleving in een kader dat gedragen is door hun leden.

  • ©2017 De Wellness Gids
  • Disclaimer